Bolagets presentation

Kra­ven på dig som fö­re­ta­ga­re är sto­ra. Du ska fram­gångs­rikt be­dri­va och vi­da­re­ut­veck­la din verk­sam­het och sam­ti­digt ha tid, kun­skap och kän­ne­dom kring alla de la­gar och reg­ler. Det är till ex­em­pel re­do­vis­ning, skat­ter, la­gar och an­vis­ning­ar samt eko­no­misk pla­ne­ring och an­nat som hör fö­re­ta­gan­det till. Det är här vi kom­mer in i bil­den. In­fo­duc­tion är ett kon­sult­fö­re­tag som kom­bi­ne­rar fö­re­ta­gan­det med våra uni­ka kom­pe­tens styr­kor inom fö­re­tagse­ko­no­mi och of­fent­lig upp­hand­ling.

Vårt ar­bets­sätt an­pas­sas ef­ter dina be­hov och in­ne­bär att vi träf­fas of­tast en men ibland fle­ra gång­er i må­na­den för att un­der­lät­ta för dig. Vi fri­gör din tid så att du kan fo­ku­se­ra på det vik­ti­gas­te - ditt fö­re­tag!

Vi ser all­tid till hel­he­ten mel­lan dig och ditt fö­re­tag och kan råda dig att fat­ta de be­slut som är bäst både för dig som fö­re­ta­ga­re och pri­vat­per­son, sam­ti­digt som vi hjäl­per dig att pla­ne­ra fram­åt. Vi brin­ner för våra kun­der och de­ras verk­sam­het och har kund­främ­jan­de ak­ti­vi­te­ter som till­sam­mans med vårt bre­da kon­takt­nät ger dig möj­lig­het att kny­ta nya vär­de­ful­la kon­tak­ter.

Våra kun­der ser oss som en part­ner och ett boll­plank ge­nom hela bo­la­gets livscy­kel. Vi ger dig kun­skap, er­fa­ren­het och per­son­ligt en­ga­ge­mang för att du ska kun­na be­dri­va ett fram­gångs­rikt fö­re­ta­gan­de. För ing­en vill väl upp­täc­ka att man skul­le age­rat an­norlun­da när det väl är för sent? Vi har un­der åren ut­veck­lat en rad ru­ti­ner med ett ge­men­samt syf­te - att göra dina af­fä­rer ef­fek­ti­va­re, säk­ra­re och mer lön­sam­ma. Där­för kan vi vara pris­vär­da utan att tum­ma på kva­li­tén

Developed by 2easy web applications

Ståltrådsvägen 27

168 68 Bromma

Vi hjäl­per dig att Lyc­kas – Vil­ken väg och med vem vill du göra det

Får vi den sto­ra äran att för­val­ta ditt för­tro­en­de?