VD har ordet

Det finns all­tid en an­led­ning att sum­me­ra in­tryc­ken från det som har hänt och det som kan hän­da i din verk­sam­het. Vi på In­fo­duc­tion kan trots den hår­da kon­kur­ren­sen om kva­li­tet som rå­der i vår bransch, ser vi en för­bätt­rat och sta­bi­la­re mark­nads­si­tu­a­tion.

In­fo­duc­tion har kva­li­tets­säk­rat sina ar­bets­ru­ti­ner och pro­ces­ser med hjälp av kva­li­tets­re­vi­sion från FAR. Kon­trol­len har vi­sat att vi har ett myc­ket bra sam­ar­be­te med våra kun­der och att vårt ar­be­te ut­förs i en­lig­het med god sed för re­do­vis­nings­tjäns­ter och föl­jer rikt­lin­jer­na för REKO.

In­fo­duc­tion har eta­ble­rat ma­na­ge­ment tjäns­ter såsom pro­fes­sio­nell stöd i be­hov­sa­na­lys och verk­sam­hets­ut­veck­ling för att bi­dra till att ef­fek­ti­vi­se­ra kun­dens af­färs­pro­ces­ser. Med oss som sam­ar­bets­part­ner kan vi ge ert kärn­verk­sam­het en re­jäl lift i era ­pro­ces­sen där ni kan kän­na er tryg­ga och där­med fri­gö­ra egna re­sur­ser för ökad ef­fek­ti­vi­tet samt lön­sam­het.

Nya ut­ma­ning­ar Hit­tills un­der året fick vi fram­för allt den sto­ra för­må­nen att få för­tro­en­det från ännu fler kun­der vil­ket vi är stol­ta och tack­sam­ma över.

Vi är näm­li­gen över­ty­gan­de om att våra kun­der är våra bäs­ta am­bas­sa­dö­rer och att vår fram­gång går hand i hand med våra kun­ders fram­gång. Vi vet att vi kan hjäl­pa dig att lyc­kas!

Vi väl­kom­nar nu fler kun­der! Har du en af­färs­kol­le­ga el­ler vän som är in­tres­se­rad av att bli kund hos oss med sin verk­sam­het? Låt oss be­rät­ta mer om för­de­lar­na un­der en trev­lig sam­man­komst, var­för inte till­sam­mans med både dig och din af­färs­kol­le­ga.

Kon­tak­ta oss så be­rät­tar vi mer!
Stel­lan Ma­fre­das

Developed by 2easy web applications

Ståltrådsvägen 27

168 68 Bromma

Vi hjäl­per dig att Lyc­kas – Vil­ken väg och med vem vill du göra det

Får vi den sto­ra äran att för­val­ta ditt för­tro­en­de?