INFODUCTION AB

Vi strä­var ef­ter att kom­bi­ne­ra det lil­la fö­re­ta­gets ly­hörd­het och en­ga­ge­mang med det sto­ra fö­re­ta­gets re­sur­ser. Vi har ing­en öns­kan av att vara störst bara vi har de nöj­das­te kun­der­na.

Våra kom­pe­ten­ta med­ar­be­ta­re hjäl­per och ad­mi­ni­stre­rar ett 100-tal fö­re­tag med bok­fö­ring, re­do­vis­ning, ut­veck­ling, av­veck­ling och an­nat som hör fö­re­ta­gan­de till. Vi fö­re­trä­der även våra kun­der när de så öns­kar gente­mot myn­dig­he­ter och fri­gör de­ras tid så att de kan fo­ku­se­ra på vik­ti­ga­re sa­ker - sin verk­sam­het!

Vi hjäl­per även fö­re­tag och myn­dig­he­ter med in­köp och upp­hand­ling och har of­fent­lig upp­hand­ling som en spe­ci­a­li­tet.

Vår styr­ka lig­ger i att vi är en­ga­ge­ra­de, per­son­li­ga och till­gäng­li­ga med alla våra kun­der för på bäs­ta sätt hjäl­pa dem med sin verk­sam­het. Vi är näm­li­gen över­ty­gan­de om att vår fram­gång går hand i hand med våra kun­ders fram­gång.


Developed by 2easy web applications

Ståltrådsvägen 27

168 68 Bromma

Vi hjäl­per dig att Lyc­kas – Vil­ken väg och med vem vill du göra det

Får vi den sto­ra äran att för­val­ta ditt för­tro­en­de?